Տոմս45
Երթևեկությունն ուղիղ շարունակող ավտոբուսի վարորդը պարտավո՞ր է
արդյոք զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:
Group-00-1-31
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին"
ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի
առավելագույն զանգված է համարվում`
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ինչ է նշանակում այս ճանաչման նշանը:
Group-00-4-45
Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի
Group-00-5-45
Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-6-39
Ի՞նչ է նշանակում երթևեկելի մասի գոտում գծանշված 'A' տառը:
Group-00-7-35
Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսների
երթևեկությունը "Բնակելի գոտի"՚ և "Բնակելի գոտու վերջը"՚ նշաններով
կահավորված տարածքներում:
Ինչով պետք է ղեկավարվի վարորդը երկաթուղային գծանցին մոտենալիս:
Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ
նախազգուշացնող ազդանշան:
Group-00-9-16

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: