Տոմս46
Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր
տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
Group-00-1-32
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին"
ՀՀ օրենքի համաձայն` 'B', 'C', 'D' կարգերի և 'C1', 'D1'
ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի
վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև
կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի
գերազանցում`
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է կոչվում "Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ":
Group-00-4-46
Դեղին ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
Group-00-5-46
Նշված հետագծերով երթևեկությունը շարունակելու իրավունք ունեն`
Group-00-6-40
Տրանսպորտային միջոցին թույլատրվու՞մ է կանգնել նշված տեղում
ուղևորներ իջեցնելու համար:
Group-00-7-36
Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ
մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:
Թույլատրվում է արդյոք հետիոտներին շարժվել "Ավտոմայրուղի" նշանով 
կահավորված ճանապարհով
Պարտավո՞ր է վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը` բնակելի գոտում
երթևեկությունը սկսելուց առաջ:

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: