Տոմս48
Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է մոտոցիկլի վարորդը զիջել
ճանապարհը:
Group-00-1-34
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին"
ՀՀ օրենքի համաձայն` կայանում է համարվում`
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս`
Group-00-4-48
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ
Group-00-5-48
Տվյալ իրադրությունում նշված հետագծերով երթևեկության իրավունք
ունեն`
Group-00-6-42
Այսպիսի ուղղաձիգ գծանշմամբ նշվում են`
Group-00-7-38
Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակող
ավտոբուսում:
Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի
Պարտավո՞ր է ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը զիջել "Շտապ
օգնության" ավտոմոբիլին, եթե միացրած չեն կապույտ գույնի առկայծող
փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:
Group-00-9-17

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: