Տոմս49
Տվյալ իրադրությունում ունե՞ք արդյոք նշված մանևրի իրավունք:
Group-00-1-35
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին"
ՀՀ օրենքի համաձայն` ՀՀ զինված ուժեր և այլ զորքեր զորակոչված
անձանց 'D' կարգի և 'D1' ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ
վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել`
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Այս նշաններից որն է համարվում տրանսպորտային միջոցի ճանաչման նշան:
Group-00-4-49
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-5-49
Տվյալ իրադրությունում ավտոբուսի վարորդն ունի՞ ուղիղ երթևեկելու
իրավունք:
Group-00-6-43
Ինչպե՞ս պետք է վարվի թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը, եթե
ավտոբուսի վարորդը սկսել է արգելակել:
Group-00-7-39
Այս նշանի առկայության դեպքում ի՞նչ առավելագույն արագությամբ
երթևեկելու իրավունք ունեն միջքաղաքային ավտոբուսների
վարորդները:
Group-00-8-4
Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի
Վազանցն արգելվում է`

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: