Տոմս50
Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային
միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
Group-00-1-36
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին"
ՀՀ օրենքի համաձայն` 'D' կարգի և 'D1' ենթակարգի
տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է
տրվել այն անձանց, ովքեր ունեն`
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Որ տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն է արգելում այս 
ճանապարհային նշանը:
Group-00-4-50
Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-5-50
Ո՞ր ուղղությամբ կարող է վարորդը շարունակել երթևեկությունը:
Group-00-6-44
Ավտոբուսի վարորդը կատարել է կանգառ ուղևորներ նստեցնելու
նպատակով: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը երթևեկում է 70 կմ/ժ
արագությամբ: Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում
ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:
Group-00-7-40
Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող
ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
Group-00-8-5
Տրանսպորտային միջոցից ինչ հեռավորության վրա է տեղադրվում 
«Վթարային կանգառ» նշանը:
Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի
կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:
Group-00-9-18

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: