Տոմս51
Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, պարտավո՞ր եք արդյոք
զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
Group-00-1-37
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին"
ՀՀ օրենքի համաձայն` 'D', 'DE' կարգերի, 'D1' և 'D1E'
ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային
վարորդական իրավունքի վկայական կարող է տրվել`
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է ցույց տալիս արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից:
Group-00-4-51
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ՝
Group-00-5-51
Աջ շրջադարձի դեպքում վարորդը պարտավոր է ճանապարհը զիջել`
Group-00-6-45
Թվարկվածներից ո՞ր դեպքում կարող է ավտոբուսի վարորդն անցնել
երկկողմ երթևեկության եռագոտի ճանապարհի մեջտեղի գոտի, որը
օգտագործվում է երկու ուղղությամբ երթևեկության համար:
Group-00-7-41
Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել միջքաղաքային
ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
Group-00-8-6
Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է 
միացված լինի
Վթարային լուսային ազդանշանը միացվում է`

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: