Տոմս60
Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել
ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:
Group-00-1-46
Ո՞ր ճանապարհային նշանն է արգելում հետադարձը:
Group-00-4-60
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ
հերթականությամբ՝
Group-00-5-60
Տվյալ ճանապարհային գծանշումը թույլատրում է երթևեկել`
Group-00-7-50
Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային
ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:
Թույլատրվում է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքի վարորդին 
անցնել կամուրջի վրայով
Group-00-9-15
Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ
իրավիճակում:
Group-00-9-26
Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:
Group-00-9-29
Կանգառի կետերի տարածքից դուրս թույլատրվու՞մ է ընդհանուր
օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին կանգառ կատարել:
Տվյալ ճանապարհային նշանների ազդեցությունը տարածվում է`
Group-00-4-71

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: