Պատահական թեստեր
Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության
իրավունք տվյալ իրավիճակում:
Group-00-1-29
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին"
ՀՀ օրենքի համաձայն` ՀՀ զինված ուժեր և այլ զորքեր զորակոչված
անձանց 'D' կարգի և 'D1' ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ
վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել`
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:
Group-00-4-57
Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ
Group-00-5-23
Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
Group-00-6-30
Թույլատրվում է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:
Group-00-7-29
Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսների
երթևեկությունը "Բնակելի գոտի"՚ և "Բնակելի գոտու վերջը"՚ նշաններով
կահավորված տարածքներում:
Թույլատրվում է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:
Group-00-9-11
Ինչ օգնություն է պետք ցուցաբերել տուժածին ցնցումային նոպայի դեպքում: 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: