Տոմս06
Երկկողմ երթևեկությամբ գծանշված ճանապարհներին, երեք գոտու 
առկայության դեպքում(բացառությամբ երթևեկության դարձափոխային 
կարգավորմամբ ճանապարհների), որոնցից միջինն օգտագործվում է 
երկու ուղղություններով երթևեկության համար,ձախ եզրային գոտի 
մուտք գործելը
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` անբավարար տեսանելիություն է համարվում 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ճանապարհի վտանգավոր հատվածի տեղամասից ինչ հեռավորության 
վրա են տեղադրվում այս նշանները բնակավայրերում:
Group-00-4-6
Որ պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց 
թույլատրվում է երթևեկությունը:
Group-00-6-5
Ինչի համար են ծառայում երթևեկելի մասի վրայի սլաքները:
Group-00-7-6
Որ ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:
Group-00-8-2
Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի
ազդանշան է վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա 
հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:
Վարորդը կքանստած երկար ժամանակ փոխում էր ավտոմեքենայի 
անիվը: Կտրուկ վեր կենալով' նա բռնում է գլուխը և հանկարծ 
կորցնելով գիտակցությունը, ընկնում: Ինչ է պետք անել: 
Որ ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:
Group-00-5-6

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: