Տոմս07
Որ պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:
Group-00-1-5
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` կանգառ է համարվում 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Այս ճանապարհային նշանը`
Group-00-4-7
Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
Group-00-5-7
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը`
Group-00-6-6
Գծանշման այս գծերից որն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ 
գոտիները նշելու համար:
Group-00-7-7
Միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս 
թույլատրվում է
Շրջադարձի լուսային ցուցիչի բացակայության կամ անսարքության դեպքում 
ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է
Ինչ է պետք անել, եթե հնարավոր չէ ապահովել դեպքի վայրի 
անվտանգությունը: 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: