Տոմս11
Որ պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի 
ուղղությունը:
Group-00-1-8
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին 
սահմանվում է 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ինչ է նշանակում նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը:
Group-00-4-11
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
Group-00-5-11
Երթևեկությունը թույլատրվում է`
Group-00-6-10
Քարշակման ժամանակ, վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության 
կամ անսարքության դեպքում "Վթարային կանգառ" նշանը տեղադրվում է
Տրանսպորտային միջոցների վրա ինչ նպատակով են տեղադրված նարնջագույն 
կամ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկներ:
Գլխի վնասվածքի դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է. 
Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:
Group-00-7-11

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: