Տոմս20
Թույլատրվում է արդյոք տվյալ իրադրությունում կարմիր ավտոմոբիլի 
վարորդին շարունակել երթևեկությունը:
Group-00-1-14
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` կարգավորող է համարվում` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:
Group-00-4-20
Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
Group-00-5-20
Այս լուսացույցը կիրառվում է երթևեկությունը կարգավորելու համար
Group-00-6-18
Ինչպիսի առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային 
միջոցների քարշակումը ճկուն կցիչով:
Լուսնասպիտակ գույնի առկայծող փարոսիկները միացրած տրանսպորտային 
միջոցի վարորդը տալիս է հատուկ ձայնային ազդանշան, որպեսզի
Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու շնչառությունը կազմում է. 
Ինչ է ցույց տալլիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը:
Group-00-7-19

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: