Տոմս21
Երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վրա Ձեզ 
անհրաժեշտ է կատարել ձախ շրջադարձ: Որ գոտուց կկատարեք 
տվյալ մանևրը:
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` հեծանիվ է համարվում` 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ինչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը`
Group-00-4-21
Խաչմերուկը երրորդը կանցնի`
Group-00-5-21
Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից 
ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է
Որ դեպքում է արգելվում քարշակումը:
Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկով կահավորված տրանսպորտային միջոցի 
վարորդը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ունի, 
եթե`
Վթարի դեպքում ավտոմեքենայից տուժածին պետք է տեղափոխել, եթե. 
Որ ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման 
գոտում:
Group-00-7-20

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: