Տոմս27
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության 
իրավունք:
Group-00-1-18
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` "B" և "C" կարգերի տրանսպորտային միջոցներ 
վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել 
Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Այսպիսի ճանաչման նշանով կահավորվում են այն ավտոմոբիլները, որոնք`
Group-00-4-27
Խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ
Group-00-5-27
Այս լուսացույցի կարմիր ազդանշանի դեպքում երթևեկությունն արգվելում է
Group-00-6-23
Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների մասնակի բեռնումով քարշակման 
ժամանակ ուղևորների փոխադրում թույլատրվում է`
Թույլատրվում է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե 
դրա արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:
Group-00-9-8
Առավել վտանգավոր արյունահոսության նշան է, եթե 
Թույլատրվում է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում: 
Group-00-7-25

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: