Տոմս29
Եթե համապատասխան նշաններով կահավորված երկայնական թեքությամբ 
ճանապարհահատվածներում հանդիպակաց երթևեկությունը դժվարացած է, 
ապա ճանապարհը պետք է զիջել

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոց վարել սովորեցնողը 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Ինչի մասին են զգուշացնում այս նշանը և ցուցանակը:
Group-00-4-29
Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
Group-00-5-29
Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությանբ
Group-00-6-24
Ինչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը ճկուն 
կցիչով քարշակելիս:
Թույլատրվում է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել 
տվյալ իրադրությունում:
Group-00-9-10
Առաջին օգնություն ցուցաբերելիս վարակումից պաշտպանվելու համար 
պետք է. 
Թույլատրվում է արդյոք տվյալ դեպքում կանգ առնել ուղևոր իջեցնելու համար:
Group-00-7-26

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: