Տոմս38
Բնակավայրերում միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի
գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել 
թույլատրվում է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային
միջոցներին:
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` ազգային վարորդական վկայականները տրվում են 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Նշաններից որն է կոչվում է "Հատում հեծանվային արահետի հետ":
Group-00-4-38
Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության 
իրավունք:
Group-00-5-38
Ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
Group-00-6-32
Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցից ինչ հեռավորության վրա 
լապտերների հեռահար լույսը պետք է փոխարկվի մոտակայի:
Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում
մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային
միջոցում:

Կանգառն արգելվում է, եթե հոծ գծի և կանգնած տրանսպորտային միջոցի 
միջև տարածությունը կազմում է
Group-00-7-31
Կրծքավանդակի վնասվածքի դեպքում պետք է. 

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: