Տոմս39
Երթևեկությունը թույլատրվում է`
Group-00-6-33
Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունը արգելված է և բացակայում են 
լուսացույցը, ճանապարհային նշանները, գծանշումն ու ուղեփակոցը, ապա 
վարորդը պետք է կանգնի

Բոլոր ճանապարհներին միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվում է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:

Նշաններից որն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:
Group-00-4-39
Ցույց տվեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`
Group-00-5-39
Մարդկանց փոխադրումն արգելվում է, եթե՝
Լապտեր-լուսարձակ թույլատրվում է օգտագործել
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" 
ՀՀ օրենքի համաձայն` միջազգային վարորդական վկայականները տրվում են 
Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում
գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ
երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների
վարորդները պետք է`

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: