Տոմս43
Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունն արգելված է և բացակայում 
են լուսացույցը, ճանապարհային նշաններն ու գծանշումը, ապա վարորդը 
պետք է կանգնի
Թույլատրվում է արդյոք ծառայողական առաջադրանք կատարելիս ինքնակամ 
բացել կամ շրջանցել ուղեփակոցը:
Միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների
երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է ոչ ավելի քան՝
Ի՞նչ է տեղեկացնում լուսացույցի ազդանշանը:
Group-00-6-37
Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ
Group-00-5-43
Որ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում այս 
նշանի ազդեցության ճանապարհներին:
Group-00-4-43
Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության
իրավունք տվյալ իրավիճակում:
Group-00-1-29
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին"
ՀՀ օրենքի համաձայն` կանգառ է համարվում`
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Պարտադի՞ր է արդյոք օրվա լուսավոր ժամերին լապտերների մոտակա
լույսը միացված լինի հատուկ առանձնացված գոտիով, հիմնական
հոսքին հանդիպակաց երթևեկող ընդհանուր օգտագործման
տրանսպորտային միջոցների վրա:

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: