Տոմս44
Պարտավոր է արդյոք վարել սովորողն ուսումնական վարման ժամանակ 
ամրակապվել անվտանգության գոտիներով:
Խաչմերուկում որտեղ կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն,
պարտավո՞ր է արդյոք ավտոմոբիլի վարորդը զիջել ճանապարհը
բեռնատար ավտոմոբիլը:
Group-00-1-30
"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման
մասին' ՀՀ օրենքի համաձայն" ընդհանուր օգտագործման
տրանսպորտային միջոց է համարվում`
Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`
Այս ճանապարհային նշաններից որը չի համարվում արգելող:
Group-00-4-44
Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի
Group-00-5-44
Թույլատրվու՞մ է թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին առաջ անցնել
ավտոբուսից, երբ դարձափոխային լուսացույցն անջատված է:
Group-00-6-38
Թույլատրվու՞մ է զբոսաշրջային ավտոբուսին երթևեկել 'A' գծանշումով
գոտիով:
Group-00-7-34
Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային
փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը
բնակավայրերից դուրս՝
Թույլատրվում է արդյոք երկաթուղայհն գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, 
ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:
Միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդն իրավունք ունի՞ վազանցելու
մոտոցիկլին, որը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ:
Group-00-9-14-1

Կայքը պատրաստված միայն ծանոթացման համար: